RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phylloscopus trochilus  (Linnaeus, 1758)

løvsanger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker løvsanger vanlig over hele landet, fra kyst til fjell, så lenge det finnes trær eller busker. Den unngår imidlertid sammenhengende eldre barskog. Våre fugler overvintrer i Afrika sør for Sahara, fugler fra Nord-Norge trolig hovedsakelig i Øst- og Sør-Afrika, mens fugler fra Sør-Norge hovedsakelig i Vest-Afrika-bukta. Løvsanger er antatt å være Norges mest tallrike fugleart og den norske hekkebestanden er anslått til mellom 9 og 22 mill. individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene tyder på en liten nedgang i bestanden for perioden 1996-2013 og da særlig for perioden 2006-2013 (Kålås et al. 2014). For perioden 1996-2013 er nedgangen beregnet til å ha vært i størrelsesorden 2 % årlig nedgang, noe som gir like over 15 % bestandsnedgang for en 10-års periode. Denne nedgangen skyldes trolig særlig en nedgang i bestanden som hekker i fjell- og fjellnære områder (Lehikoinen et al. 2014). For siste 10-års periode er det i Sverige registrert en økning i den sørlige bestanden, mens det er registrert nedgang i den nordlige bestanden (Green & Lindstrøm 2014). Samlet for Europa ser det ut til å ha vært en liten bestandsnedgang, størrelsesorden 10 %, for perioden 2003-2012 (EBCC 2014). Vi tolker ikke den bestandsnedgangen som er antydet for den norske bestanden i perioden 2006-2013 som del av en mer omfattende og langsiktig bestandsnedgang. Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J.A., & Lindström, Å. 2014. Common montane birds are declining in northern Europe. Journal of Avian Biology 45: 3-14.
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.