RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phylloscopus borealis  (J. H. Blasius, 1858)

lappsanger

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
I Norge hekker lappsanger fåtallig i Finnmark og Nord-Troms. Arten er i hekketiden hos oss knyttet til frodig fjellbjørkeskog med rik undervegetasjon. Lappsangeren overvintrer i Sørøst-Asia og ankommer hekkeområdene først i siste halvdel av juni. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 20 og 200 ind. og antas å være relativt stabil, men gode data mangler. For lappsanger har vi i Norge en randpopulasjon av en art som har sin hovedutbredelse mot øst. Hos oss hekker arten i frodig bjørkeskog i Finnmark og Troms. Den overvintrer i Sørøst-Asia. Hekkebestanden er grovt vurdert til å være i intervallet 30 - 200 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen informasjon om bestandsendringer hos oss, og også for Sverige og Finland er det noe usikkerhet om bestandsutvikling (Ottosson et al. 2012, Valkama et al. 2011). Arten plasseres i rødlistekategori EN på grunn av lav hekkebestand (kriterium D1, 50-250 reproduserende individ). Hekkebestandene i våre naboland er små og bestandsutvikling usikker (Sverige 100 par, Ottosson 2012; Finland 500-2000 par, Valkama et al. 2011). Arten har rødlistekategori EN i Sverige og NT i Finland. Basert på dette nedgraderes ikke rødlistekategori for lappsanger.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NTº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.