RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Acrocephalus scirpaceus  (Hermann, 1804)

rørsanger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker rørsanger i lavlandet langs Oslofjorden samt langs kysten til Rogaland. Den er sterkt knyttet til våtmarker med takrørområder i hekketiden. Arten lever av insekter. Rørsangeren overvintrer i Afrika, og ringmerking viser at våre fugler trekker via Marokko. Rørsangeren har økt sterkt i antall og utbredelse i Europa under 1900-tallet, her i landet var første hekkefunn i 1947. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 3 200 og 4 800 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen kvantitativ informasjon om pågående bestandsendringer i Norge for denne arten, men hekkebestanden er vurdert til å være relativt stabil, noe som også ser ut til å være situasjonen for den svenske bestanden (Green og Lindstrøm 2014). Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Green, M. & Lindström. Å. 2014.. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.