RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sturnus vulgaris  Linnaeus, 1758

stær

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker stær vanlig over det meste av landet, unntatt høyfjellet og rene skogsområder. Arten er knyttet til åpne jordbruksområder med kortvokst vegetasjon hvor den finner mat på bakken, hovedsakelig insekter og smådyr i hekketiden. Reiret plasseres i et hulrom og gjerne i kolonier. Våre fugler overvintrer hovedsakelig i Storbritannia. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 200 000 og 400 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene indikerer en årlig gjennomsnittlig bestandsnedgang i størrelsesorden 1,8 % for den norske bestanden for perioden 1996-2013, og 2,3 % for perioden 2008-2013 (2 % gjennomsnittlig årlig nedgang fører til 17 % nedgang på 10 år) (Kålås et al. 2014). For siste 10-års periode er det registrert bestandsnedgang i størrelsesorden 30 % i Sverige (Green & Lindstrøm 2014), mens det samlet for Europa ble registrert en kraftig bestandsnedgang i perioden 1980 til ca. 2000 og en stabilisering av bestanden etter det (EBCC 2014). I og med at stær er en av flere arter knyttet til jordbrukslandsskapet som det ser ut til å pågå en mer langsiktig bestandsnedgang for, og at slik nedgang også er registrert i våre naboland, anser vi det som mulig at nedgangen er del av en mer langsiktig bestandsnedgang. Arten klassifisertes derfor til rødlistekategori NT basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang siste 10 år).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Åker og oppdyrket eng
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.