RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cyanistes caeruleus  (Linnaeus, 1758)

blåmeis

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker blåmeis vanlig i lavlandet nord til og med Nordland, og også spredt i Troms. Arten er knyttet til skog dominert av løvtrær, parker og hager hvor den hekker i naturlige hull i trær eller i fuglekasser. Blåmeisa lever hovedsakelig av insekter om sommeren og frø om vinteren. Våre fugler er standfugler, eller i noen grad kortdistanse trekkfugler (varierende mellom år). Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 400 000 og 700 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene indikerer vekst i bestanden i Norge så vel for perioden 1996-2008 som for perioden 2007-2013 (Kålås et al. 2014). For siste 10-års periode er det også rapportert om vekst for hekkebestanden i Sverige (Green & Lindstrøm 2014) noe som for perioden 2003-2012 også er tilfelle samlet for den europeiske bestanden (EBCC 2015). Basert på denne informasjonen klassifiseres ikke arten som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.