RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Motacilla flava  Linnaeus, 1758

gulerle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Vi har tre underarter hos oss: såerle, sørlig gulerle og engelsk gulerle. Såerle er den klart mest tallrike underarten hos oss og finnes i høyereliggende områder på Østlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. De to andre underartene er svært fåtallige og finnes bare langs kysten i de sørligste delene av Norge. Den norske hekkebestanden av gulerle er anslått til mellom 150 000 og 300 000 individ (Shimmings & Øyen 2015) og ser ut til å være relativt stabil. Hekkefugltakseringene antyder stor variasjon i bestandsstørrelsen i perioden 2007-2013 (Kålås et al. 2014), men dette skyldes trolig en kombinasjon av noe begrenset datatilgang og naturlig variasjon. Arten klassifiseres ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.