RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hippoglossus hippoglossus  (Linnaeus, 1758)

kveite

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Vurderingen er basert på utviklingen av norsk fangststatistikk i løpet av de 3 siste generasjonene (45 år) som fører oss tilbake til 1969, samt informasjon fra data fra forskningstokt (Mehl et al., 2014). Fangststatistikken før 1975 er svært usikker med hensyn til hvor mye av denne fangsten som er tatt av norske fiskere utenfor norske farvann. Fangststatistikken rundt 1975-1977 kan tyde på at dette dreier seg om ca. 1000 tonn på det tidspunktet. Trekker vi tilsvarende kvantum fra den totale fangststatistikken i 1969 kommer vi til om lag 2000 tonn fisket i norske farvann (Haug 1984), som er på samme nivå som den nåværende fangst i norske farvann, også på om lag 2000 tonn (Berg, 2014). Nord for Stad har bestanden tatt seg kraftig opp i løpet av den siste 20-års perioden (Mehl et al., 2014), og fangststatistikk fra utenlandske fartøy kan tyde på at det også sør for Stad i Nordsjøen har vært oppgang de siste årene. En god og lovende rekruttering nord for Stad reduserer artens fremtidige risiko for utdøing i norske farvann generelt, og arten/bestanden klassifiseres derfor som LC. Fiskeriet er regulert ved fredningsperiode (20. desember - 31. mars), minstemål og redskapsbestemmelser.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
  • Berg E. 2014. Kveite. Side 164. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Haug T. 1984. Utvikling og reguleringer i det norske kveitefisket. Fiskets Gang nr. 4, uke 8
  • Mehl S, Berg E, Dingsør G, Korsbrekke K. 2014. Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse Finnmark-Møre hausten 2014. Havforskningsinstituttet
 • Personer

  • Berg, Erik: Havforskningsinstituttet