RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dicentrarchus labrax  (Linnaeus, 1758)

havabbor

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Havabbor er utbredt i Middelhavet, Svartehavet og i Øst-Atlanteren fra Senegal til De britiske øyene, Øresund og Sør-Norge. Arten har blitt gradvis vanligere langs norskekysten siden 1990-tallet (Colman et al. 2008; Haugen et al. 2014). Den tåler temperaturer mellom 2–32°C (Jourdan-Pineau et al. 2010), men krever over 9°C for å gyte, og det antas at et gradvis varmere klima siden 1970-årene har gjort at arten gyter stadig lengre nordover i Nordsjøen (Pawson et al. 2007). Den er fanget nordover langs kysten til og med Finnmark (Hognestad & Vader, 1979). I Masfjorden, Hordaland har man fanget gytende fisker i april. Disse er filmet og man har påvist befruktet rogn. Siden gyting er observert kan man ikke utelukke at havabbor nå er selvrekrutterende i Sør-Norge, men Haugen et al. (2012) sier: "Vi vil videre igangsette prosjekter som tar opp jakten på havabborjuveniler for eventuelt endelig å få fastslått at arten fullfører hele livssyklus i Norge".Årsklassestyrken til fanget fisk langs Norskekysten varierer mye, 1999-årsklassen var for eksempel spesielt sterk (Haugen et al., 2012). Muligens trenger yngelen en varm høst for at overlevelsen skal bli god i norske farvann. Havabbor har dukket opp i offisiell fangststatistikk i de senere år, men det finnes ikke offisielle statistikker om totalfangsten av havabboren i norske farvann på grunn av manglende fritidsfiskestatistikk. Ingen informasjon indikerer at denne arten er nær truet eller truet. Kunnskapsgrunnlaget om forekomst og reproduksjon anses som godt nok til at arten blir vurdert som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NA
 • Publikasjoner

  • Colman JE, Pawson MG, Holmen J, Haugen TO 2008. European sea bass in the North Sea. Past, present and future status, use and management challenges. In: Global challenges in recreational fisheries. Aas Ø (ed.). Blackwell Publishing Ltd.: 111-129
  • Ilestad A-M, Haugen TO, Colman JE 2012. Differential Habitat Use between Adult European Sea Bass and North Atlantic Cod in the Inner Oslo Fjord: Influence of Abiotic Environmental Variables. In: Fish marking techniques: Advances in fish tagging and marking technology. American Fisheries Society Symposium 76 265-288
  • Jourdan-Pineau H, Dupont-Prinet A, Claireaux G, McKenzie DJ 2010. An investigation of metabolic prioritization in the European sea bass, Dicentrarchus labrax Physiological and Biochemical Zoology 83: 68-77
  • Pawson MG, Pickett GD, Leballeur J, Brown M, Fritsch M 2007. Migrations, fischery interactions, and management units of sea bass (Dicentrarchus labrax) in Northwest Europe ICES Journal of Marine Science 64: 332-345
  • Haugen T, Coleman JE, Holmen J 2012. Havabbor - en nyetablert kystfisk i Norge Fauna 65: 126-139
  • Hognestad, P.T. & Vader, W. 1979. Saltvannfiskene i Nord-Norge. Tromura Nr 6