RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sebastes norvegicus  (Linnaeus, 1758)

vanlig uer

Vurdert under navnet
Sebastes marinus

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
18
Gjeldende kriterier
A2(a,b)+4(b)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
A4
50-80 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Vanlig uer finnes i nordøst-Atlanteren fra Kattegat nordover til Barentshavet og Spitsbergen, og vestover til Island og Grønland. Den forekommer også i nordvest-Atlanteren fra Grønland til New Jersey. Arten finnes langs kontinentalskråningen fra 100-500 m dyp, og også spredt mesopelagisk i Norskehavet. I 2010 ble generasjonslengde for vanlig uer beregnet til 18 år på basis av gjennomsnittsalder i gytebestanden. Denne er også brukt i nåværende vurdering selv om generasjonslengden har økt siden forrige rødlistevurdering siden den kjønnsmodne bestanden har blitt eldre som følge av svak rekruttering (ICES 2014). Generasjonslengde i jomfruelig bestand er ikke mulig å beregne med sikkerhet. Den analytiske bestandsvurderingen til ICES kan strekkes tilbake til 1986 (ICES 2014), dvs. 29 år av en tre-generasjonslengde på 54-60 år (avhengig av naturlig dødelighet). Lenger tilbake har man bare offisiell fangststatistikk og en sk Schaefer biomassemodell, med bl.a. antagelse om ingen variasjon i rekrutteringen, å støtte seg på. For å få frem en overordnet trend i tidsserien kan man beregne en lineær utvikling fra 1990 og frem til 2015. Denne viser en nedgang i gytebestanden på ca 73%. Dersom man ved hjelp av biomassemodellen går tilbake til 1960 (3 generasjoner) får man en lineær nedgang på like under 90% (ICES 2012).En 70-90% reduksjon i forekomst av denne arten (særlig yngel og ungfisk) i løpet av de tre siste generasjonene, og hvor man tar signaler på at nedgangen har opphørt som pålitelige indikasjoner, så tilsier dette en fortsatt sterkt truet (EN) bestand. En vid og utilgjengelig (for fiske) utbredelse, samt en beregnet kjønnsmoden bestand på rundt 30.000 tonn gjør imidlertid fremtidig risiko for utdøing mindre enn den historiske bestandsutviklingen tilsier. Bestanden har imidlertid hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst, og indikerer at bestanden nå er på et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svake. Det er også en viss risiko for at noe av den registrerte yngelen kan tilhøre den større snabeluer bestanden siden artene er like av utseende på yngelstadiet. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år. Det faktum at det tross den alvorlige bestandssituasjonen har foregått et direkte fiskeri etter denne arten har forverret situasjonen. Det er imidlertid nå utarbeidet en gjenoppbyggingsplan for denne arten som, dersom den blir vedtatt, forhåpentligvis vil stanse nedgangen og føre til en gjenoppbygging av bestanden over tid. Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karaktér. Utdøingsrisiko antas lav, men ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å snu negativ tallrikhetstrend. Målrettede tokt i kystsonen og forbedret tokt- og beregningsmetodikk på eksisterende kysttokt bør gjennomføres for å kunne følge bestandsutviklingen med større nøyaktighet.
Østfold
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
Svalbard med sjøområder
kjent
Skagerrak
kjent
Nordsjøen
kjent
Norskehavet
kjent
Barentshavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Forurensing > I vann
Oljeutslipp
Opphørt (kan inntreffe igjen) Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Kroking
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Garnfangst
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Tråling
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Planque B. 2014. Uer - vanleg uer. Side 204. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Nedreaas KH, Drevetnyak KV, Planque B. 2011. Redfish. In: The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 292-307. Ed. by T Jakobsen and VK Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.
  • ICES 2014. Report of the Arctic Fisheries Working Group (AFWG), Lisbon Portugal, 23-29 April 2014. ICES CM 2014/ACOM: 05
  • ICES 2014. Golden redfish (Sebastes norvegicus) in Subareas I and II. In Report of the ICES Advisory Committee, 2014. ICES Advice June 2014, Book 3, Section 3.3.7.
  • ICES 2012. Report of the Benchmark Workshop on Redfish Stocks (WKRED), 1–8 February 2012, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2012/ACOM:48.
 • Personer

  • Planque, Benjamin; Havforskningsinstituttet