RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Delichon urbicum  (LInnaeus, 1758)

taksvale

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker taksvale vanlig i hele landet, men mer spredt i Nord-Norge enn i Sør-Norge. Arten finnes fra lavlandet og opp til skoggrensa. Det er en kolonihekker som enten hekker på husvegger, broer eller i bergvegger. Arten overvintrer i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 60 000 og 100 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Det ser ut til å ha pågått en langsiktig og betydelig nedgang i hekkebestand for denne arten i store deler av Europa i siste 30-års periode (EBCC 2014). For Norge indikerer hekkefugltakseringene en gjennomsnittlig årlig bestandsnedgang på 2,8 % for perioden 2008-2014 (J.A. Kålås pers.medd.). Tellingene for perioden 1996-2013 indikerer en årlig nedgangsrate på 3,4 %. For Europa samlet ser det ut til å ha vært en relativt stabil bestand for 10-årsperioden 2003-2012, etter nedgang i bestanden i perioden 1980-2000 (EBCC 2014), men det rapporteres om betydelig bestandsnedgang i våre naboland, for Sverige sin del størrelsesorden 30 % for siste 10-års periode (Green & Lindstrøm 2014). Basert på dette anser vi det som mulig at nedgangen som nå er registrert i Norge er del av en mer langsiktig bestandsnedgang. Arten klassifisertes derfor til rødlistekategori NT basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang siste 10 år).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Ferskvannssystemer
 • Sterkt endret mark
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.