RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Esox lucius  Linnaeus, 1758

gjedde

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Gjedde er en østlig innvandrer og en svært vanlig art i sørøstlige deler av landet, fra Enningdalsvassdraget i sørøst til Trysilelvassdraget med Femunden i nord (Huitfeldt-Kaas 1918). Det har vært til dels omfattende menneskeskap spredning av gjedde både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet (Hordaland), spesielt i løpet av de siste ti-årene (Hesthagen & Sandlund 2012, Kleiven & Hesthagen 2012). I Nord-Trøndelag har gjedde en naturlig utbredelse i i øvre deler av Muruvassdraget i Lierne kommune Berger m.fl. 1999). I de siste ti-årene har gjedda også blitt spredt til en rekke vassdrag både i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette gjelder spesielt i Trondheim, Malvik og Selbu kommuner, inkludert Selbusjøen i Neavassdraget (Hesthagen & Sandlund 2012). Denne spredningen er en alvorlig trussel mot stedegne arter som f. eks. aure. I mange innsjøer har auren blitt utryddet etter at gjedde har blitt satt ut. Troms har bare noen få innsjøer med gjedde, begrenset til vassdragene Bardu/Målselva, Signaldal og Reisa (Hesthagen & Østborg 2004). I Finnmark er derimot gjedde derimot en relativt vanlig art i flere områder, spesielt Alta-, Tana- og Pasvikvassdarget.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Hesthagen,T. & Østborg, G. 2004. Utbredelse av ferskvannfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. NINA Oppdragsmelding. 805: 1-30
  • Rask, M.,Appelberg, M., Hesthagen, T., Tammi, J., Beier, U. & Lappalainen, A. 2000. Fish status survey of Nordic lakes - species composition, distribution, effects of environmetal changes TemaNord Report 2000:508
  • Tammi, J., Appelberg, M., Hesthagen, T., Beier, U., Lappalainen, A. & Rask, M. 2003. Fish status survey in Nordic lakes: effects of acidification, eutrophication and stocking activities on present fish species composition Ambio 32: 98-105
  • Kleiven, E. & Hesthagen, T. 2012. Fremmede fiskearter i ferskvann i Aust-Agder - Historikk, status og konsekvenser. NINA Rapport nr 665.
  • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2012. Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning. NINA Rapport 669: 45.
  • Huitfeldt-Kaas, H. 1918. Ferskvandsfiskenes utbredelse og innvandring i Norge med et tillæg om Krebsen. Centraltrykkeriet. Kristiania
  • Berger, H.M., Hesthagen, T. & Rikstad, A. 1999. Utbredelse of status for ferskvannsfisk i innsjøer i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 601: 22s.