RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sprattus sprattus  (Linnaeus, 1758)

brisling

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,0
Gjeldende kriterier
A2(b,d)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
d
% endring basert på reell eller potensiell utnytting av arten
Brisling forekommer i åpent hav i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat og i norske fjorder nord til Nordland. Brisling i norske farvann domineres av kyst- og fjordforekomstene, mens hovedmengdene av arten finnes i sørlige Nordsjøen og Kattegat utenfor norsk område. Den norske kystbrislingen synes å ha liten utveksling med havbrislingen i Nordsjøen (Glover et al. 2011). Det er 0-, 1- og 2-åringer som dominerer bestanden av kystbrisling, og dermed vil man få store årlige variasjoner avhengig av rekruttering. Vi kjenner ikke til hvilke faktorer som påvirker årsklassestyrken.Akustiske 0-gruppe indekser fra et kyst- og fjordtokt fra Oslofjord til Nordfjord i perioden 1999-2008 viste store svingninger, med en gjennomsnittlig nedgang på 4 %. Dette toktet har etter 2008 ikke blitt gjennomført, og ved denne rødlistevurderingen har man bare hatt fangststatistikken å støtte seg til. I perioden 1960 til 1980 varierte fangstene mellom 8 000 og 18 000 tonn. Siden har det vært en nedadgående trend i fangsten med mellomårlige variasjoner (siste års fangster 1 200 - 2 000 tonn). Fiskeriet er kvotefritt uten andre begrensninger enn fredningstid (1. januar - 1. august), minstemål og fettprosent, hvilket kan indikere at fangststatistikken gjenspeiler en reell nedgang i tallrikhet. For å få frem en overordnet trend i tidsserien har vi gått lenger tilbake enn 10 år (minimum referanseperiode) og beregnet en lineær utvikling de siste 15 år.Når denne lineære utviklingen i fangststatistikken benyttes som bestandskriterium framkommer en nedgang på 28 % fra 2004 til 2013 (10 år) og brislingen settes derfor til NT med A2(b,d) som gjeldende kriterium. Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karaktér. Utdøingsrisiko antas lav, men ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å snu negativ tallrikhetstrend.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
mulig
Finnmark
mulig
Skagerrak
kjent
Nordsjøen
kjent
Norskehavet
kjent
Barentshavet
mulig
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Marin akvakultur
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Tråling
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • ICES WKSPRAT 2013. Report fo the Benchmark Workshop on Sprat Stocks (WKSPRAT). 11-15 February 2013, Copenhgen, Denmark. ICES CM 2013/ACOM:48. 220 pp.
  • Glover K, Skaala Ø, Limborg M, Kvamme C, Torstensen E. 2011. Microsatellite DNA reveals population genetic differentiation among sprat (Sprattus sprattus) sampled throughout the Northeast Atlantic, including Norwegian fjords. ICES Journal of Marine Science 68: 2145-2151
  • Kvamme C 2014. Brisling. Side 152-153. I: Bakketeig IE, Gjøsæter H, Hauge M, Sunnset BH, Toft KØ (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
 • Personer

  • Kvamme, Cecilie: Havforskningsinstittutet