RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clupea harengus  Linnaeus, 1758

sild

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten sild blir i norske farvann forvaltet som flere bestander, hvorav Norsk vårgytende sild (NVG) og Nordsjøsild er de største og kommersielt viktigste og for hvilke vi har bestandsberegninger. I tillegg kommer vestlig baltiske vårgytere i Skagerrak og flere lokale bestander. Av disse mindre lokale bestandene er det bare Trondheimsfjordsilda som blir forvaltet med egne reguleringer. Sild i norske farvann er vurdert til LC. Gytebestanden av NVG sild er av ICES vurdert til å være under Bpa (5 mill tonn) i 2014 og fortsatt i nedgang. Dette skyldes i stor grad naturlige svingninger i og med at rekrutteringen har vært svært lav etter 2004. Bestanden høstes med en høstingsregel som skal forhindre at gytebestanden kommer under Blim (2.5 mill tonn) ved at beskatningsgraden (fiskedødeligheten) blir redusert når gytebestanden blir vurdert til å være under Bpa. Bestanden i 2014 er på samme nivå som for tre generasjoner (21 år) siden. Gytebestanden av Nordsjøsild er av ICES vurdert til å være over Bpa (1 mill tonn) i 2014. Det har vært en økning i tallrikhet over de siste tre generasjonene. Nordsjøsild er under internasjonal forvaltning i henhold til en avtalt forvaltningsstrategi. I 2010 ble generasjonslengde for sild beregnet til 6,5 år på basis av gjennomsnittsalder i gytebestandene. Denne (avrundet til 7) er også brukt i nåværende vurdering. Generasjonslengde i jomfruelig bestand er ikke mulig å beregne med sikkerhet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Kvamme C 2014. Sild-Nordsjøsild. Side 187. I: Bakketeig IE, Gjøsæter H, Hauge M, Sunnset BH, Toft KØ (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • ICES WKPELA 2012. Report of the Benchmark Workshop on Pelagic Stocks (WKPELA 2012). 13–17 February 2012, Copenhagen, Denmark. 572 s.
  • ICES HAWG 2014. Report of the herring assessment working group for the area south of 62ºN (HAWG). 11-20 March 2014, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2014/ACOM:06: 1406 s.
  • ICES 2014. Herring in Subarea IV and Divisions IIIa and VIId (North Sea autumn spawners). ICES Advice 2014, Book 6.
  • ICES 2013. Report of the Working Group on Widely Distributed Stocks (WGWIDE). Copenhagen, DK, 27 August - 2 September 2013. ICES CM 2013/ACOM:15 944 pp.
  • Stenevik EK 2014. Sild - norsk vårgytende sild. Side 188. I: Bakketeig IE, Gjøsæter H, Hauge M, Sunnset BH, Toft KØ (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Nakken O (ed). 2008. Norwegian spring-spawning herring & northeast arctic cod : 100 years of research and management. Trondheim : Tapir Academic Press. 177 s.
  • Langård L. 2013. Metapopulation dynamics and behaviour of Atlantic herring (Clupea harengus L.) in a small semi-enclosed ecosystem. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen
  • Krysov AI, Røttingen I. 2011. Herring. In: The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 215-224. Ed. by T Jakobsen and VK Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.
 • Personer

  • Stenevik, Erling Kåre: Havforskningsinstituttet
  • Kvamme, Cecilie: Havforskningsinstittutet