RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dipturus batis  (Linnaeus, 1758)

storskate

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
A2(a)
A2
≥80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
To uavhengige publikasjoner (Griffiths m. fl. 2010; Iglésias m. fl. 2010) har slått fast at arten storskate Dipturus batis i realiteten består av to arter med vidt ulik livshistorie. Nye navn er ennå ikke klare, og det er usikkert om navnet D. batis blir videreført. Bare én av disse to, den storvokste, har blitt påvist i Norge (Lynghammar m. fl. 2014). Usikkerheten gjelder altså ikke taksonomien, men nomenklaturen. Det presiseres at denne kriteriedokumentasjonen gjelder den storvokste arten, som Iglèsias m. fl. (2010) gav det foreløpige navnet D. cf. intermedia. Den småvokste arten må tas opp til vurdering dersom den eventuelt blir påvist i norske farvann.I nyere tid er det bare ett veldokumentert funn, og dette stammer fra et individ tatt i reketrål vest av Karmøy i februar 2009 (N 58.633°, E 3.917°). Individet var 2020 mm langt, og ble i tillegg verifisert ved bruk av genetikk (Lynghammar m. fl. 2014). Utover dette har man bare kjennskap til < 5 individer (O. Bjelland og A. Lynghammar, pers. komm.). I perioden 2006-2013 har det ikke blitt registrert verifiserte fangster av storskate i Havforskningsinstituttet sine toktdata. Lenger tilbake i tid finner man den norske sportsfiskerekorden (bladet Villmarksliv) fra Stavern i 1986, og 7 individer samlet av Heintz (1962). I forbindelse med et pågående forskningsprogram for å kartlegge fjordens økosystem prøvde Havforskningsinstituttet å skaffe materiale ved å gjenbesøke tre lokaliteter i Hardangerfjorden som gav fangst av storskate på 1950-tallet (Tambs-Lyche 1987), men arten dukket ikke opp i undersøkelsene fra 2009 (O. Bjelland, pers. komm.).Få verifiserte fangster til tross er storskate godt representert i fangstrapporter, både vitenskapelige og kommersielle. Av 640 tonn skate levert i årene fra 2011 til 2013 ble 96 % registrert som "skater og rokker", og 3 % som storskate (Lynghammar m. fl. 2014). Den resterende prosenten ble oppgitt å bestå av syv ulike arter. Artsspesifiseringen av disse fangstene er svært usannsynlig. Her blir også et generelt problem for skater belyst, da samlebegrepet "skater og rokker" gjør det vanskelig å si noe om enkeltarters utvikling over tid.Det almenne norske begrepet "stor skate" kan forklare en del av feilbestemmelsene, da flere arter kan oppfattes som store. Spesielt gjelder dette den nærstående arten spisskate langs fastlandskysten (svartskate kan også forveksles med storskate, men denne er sannsynligvis ikke tallrik i våre farvann), og gråskate i Barentshavet. I tilfeller hvor bildemateriale foreligger, har "storskatene" fra Barentshavet vist seg å være gråskater (A. Lynghammar, pers. komm.). Inntil verifiserte funn av storskate foreligger, bør nyere publiserte funn betraktes som usikre (f. eks. Dolgov m. fl. 2005; Williams m. fl. 2008).Arten synes å ha et mindre utbredelsesområde langs kysten av Sør-Norge enn det Pethons (2005) kart antyder (Bergstad 1990), og utbredelsen av arten i norske farvann synes å stå i forbindelse med resten av det europeiske utbredelsesområdet. Det er all grunn til å tro at storskate er svært fåtallig i norske farvann og siden den er satt til CR på den globale rødlista velger vi også det i Norge med A2(a) som gjeldende kriterium. Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karaktér. Utdøingsrisiko antas lav, men ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å snu negativ tallrikhetstrend.
Østfold
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
mulig
Skagerrak
kjent
Nordsjøen
kjent
Norskehavet
kjent
Barentshavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Uregulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Kroking
Pågående Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Garnfangst
Pågående Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Tråling
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Bergstad, O.A. 1990. Ecology of the fishes of the Norwegian Deep: distribution and species assemblages. Netherlands Journal of Sea Research. 25: 237-266
  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1984. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 1
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
  • Griffiths, A.M., Sims, D.W., Cotterell, S.P., Nagar, A.E., Ellis, J.R., Lynghammar, A., McHugh, M., Neat, F.C., Pade, N.G., Queiroz, N., Serra-Pereira, B., Rapp, T., Wearmouth, V.J. og Genner, M.J. 2010. Molecular markers reveal spatially segre- gated cryptic species in a critically endangered fish, the common skate (Dipturus batis). Proceedings of the Royal Society B, 277: 1497-1503
  • Iglésias, S.P., Toulhoat, L. og Sellos, D.Y. 2010. Taxonomic confusion and market mislabelling of threatened skates: important con- sequences for their conservation status. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 20: 319-333
  • Lynghammar, A., Christiansen, J.S., Griffiths, A.M., Fevolden, S.-E., Hop, H. og Bakken, T. 2014. DNA barcoding of the northern Northeast Atlantic skates (Chondrichthyes, Rajiformes), with remarks on the widely distributed starry ray. Zoologica scripta 43(5): 485-495
  • Heintz, N. 1962. On Raia batis L., R. nidrosiesis Collett and R. oxyrinchus (L.) from Norwegian waters and their mutual relationship. Sarsia 5: 1-67
  • Williams, T, Helle, K, Aschan, M 2008. The distribution of condrichthyans along the northern coast of Norway ICES Journal of Marine Science 65: 1161-1174
  • Dolgov, A.V., Grekov, A.A., Shestopal, I.P. og Sokolov, K.M. 2005. By-catch of skates in trawl and long-line fisheries in the Barents Sea. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 35: 357-366.
 • Personer

  • Bjelland, Otte: Havforskningsinstituttet
  • Lynghammar, Arve: UiT