RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cetorhinus maximus  (Gunnerus, 1765)

brugde

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
33
Gjeldende kriterier
A1(a,d)
A1
70 - 90 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor årsaken er reversibel, og forstått og opphørt
a
% endring basert på direkte observasjoner
d
% endring basert på reell eller potensiell utnytting av arten
Brugde er en kosmopolitisk art som finnes hovedsakelig i tempererte vann. Den trekker over lange distanser og forekommer på åpent hav og ved kystene.Fangsten av brugde i det nordøstlige Atlanterhavet går helt tilbake til slutten av 1700-tallet. All fangst opphørte midt på 1800-tallet da brugda ble svært sjelden. Den norske flåten gjenopptok sin fangst i 1920. Brugda har regelmessig opptreden i norske farvann og har som nevnt vært kommersielt utnyttet i Norge i en årrekke. Selv om brugda, så vidt man vet, ikke reproduserer i norske farvann og det er usikkert om det er mer en 2 % av bestanden som oppholder seg her, har norsk fangst utgjort så stor prosent av internasjonalt rapportert fangst at vi har valgt å vurdere denne arten.Med utgangspunkt i FAOs fangststatistikk var gjennomsnittlige fangster på 9700 tonn i perioden 1960-1980, mot 1700 tonn i perioden 1990-1998 som var de siste årene med direkte harpunfangst. Dette er en reduksjon på 82 %. Siden 2007 har det vært forbudt å lande brugde i EU-farvann og i Norge. ICES råd for 2013-2015 er at forbudet mot fangst av brugde bør opprettholdes.Lite er kjent om alder og generasjonstid hos brugde, men det er anslått at hanner modner ved ca 12-16 års alder, mens hunner modner ved 16-20 års alder. Det er stor usikkerhet i disse estimatene. Levealder antas å være ca 50 år. Generasjonslengden har med utgangspunkt i disse tallene blitt beregnet til 33 år (Anon. 2008, IUCN 2009). Tilgjengelig og sammenlignbar fangststatistikk går tilbake til 1960-tallet og basert på utviklingen i denne statistikken frem til direkte fangst ble avviklet i 1998 klassifiseres brugda som EN med A1(a,d) som gjeldende kriterium siden den viktigste faktoren som har forårsaket nedgangen, dvs. direkte fiske, har opphørt. Det ble også diskutert å bruke C-kriteriet, men man frafalt dette da man ikke vet om antall reproduserende individ er mindre enn 20000. Rødlistingen signaliserer en dokumentert og bekymringsfull nedgang i tallrikheten, men betyr ikke nødvendigvis at arten er utrydningstruet på kort eller lang sikt. Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karaktér. At all bifangst i annet fiskeri rapporteres i den offisielle fangstdagboken er den eneste muligheten man har i dag til å overvåke bestanden.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
mulig
Nord-Trøndelag
mulig
Nordland
mulig
Troms
mulig
Skagerrak
kjent
Nordsjøen
kjent
Norskehavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Opphørt (kan inntreffe igjen) Ukjent Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst
Fiskerelatert
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Anon. 2008. Status of Basking sharks in Atlantic Canada. Canadian Science Advisory Secretariat, Science Advisory Report 2008/03. Fisheries and Oceans, Canada.
  • ICES 2009. Report of the Joint Meeting between ICES Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF) and ICCAT Shark Subgroup, 22-29 June 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:16 424 pp.
  • IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. www.iucnredlist.org Downloaded on 17 December 2009
  • ICES 2014. Report of the Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF), 17–26 June 2014, Lisbon, Portugal. ICES CM 2014/ACOM:19. 671
  • ICES 2014. Advice for 2015: Basking shark (Cetorhinus maximus) in the Northeast Atlantic.
 • Personer

  • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet