RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perisoreus infaustus  (Linnaeus, 1758)

lavskrike

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker lavskrike i høyereliggende barskoger i innlandet i Sør-Norge samt i Øst-Finnmark, og spredt ellers i Nord-Norge. Arten er hele året knyttet til barskog (både gran og furu) og foretrekker eldre skog. Lavskrika holder seg i samme område hele året, hvor den hamstrer mat i egnede trær. Den norske hekkebestanden er vurdert til å være i intervallet 5 000 - 20 000 reproduserende individ (Shimmings & Øien 2015). Vi har ingen dekkende kvantitativ kunnskap om pågående bestandsendringer for denne arten, men reduksjonen av gammel granskog som skjedde på siste halvdel av 1900-tallet medførte trolig betydelig reduksjon i lavskrikebestanden i Norge. For Sør-Norge sin del vurderer Bøhn (2014) en nedgang i størrelsesorden 12-15 % for siste 40-50 års periode. For Sverige er det rapportert om bestandsnedgang for siste del av 1900-tallet som trolig også har fortsatt i siste 30-års periode (Ottosson et al. 2012), men for siste 15 år er denne nedgangen antatt å ha vært under 15 % (se Svensk rødliste 2015). For nordlige deler av Finland var lavskrikebestanden på slutten av 1980-tallet bare 25-30 % av 1940-tallet (Väisänen et al. 1998), men den finske bestanden ser ut til å ha vært relativt stabil fra slutten av 1980-tallet og fram til 2010 (Valkama 2011). Basert på denne informasjonen antar vi at den norske hekkebestanden for lavskrike nå er betydelig lavere enn den var for 60-70 år siden, men bestandsnedgangen vurderes til å ha vært under 10 % for siste 12-års periode og arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
  • Väisänen, R.A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998. Muuttuva Pesimälinnusto. Otava. Helsingfors.
  • Bøhn, K. 2014. Bestandsutvikling og habitatvalg for lavskrike (Perisoreus infaustus) i Sør-Norge. Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for Naturforvaltning. 40 s.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.