RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nucifraga caryocatactes  (Linnaeus, 1758)

nøttekråke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Vi har to klart adskilte underarter av nøttekråke som hekker i Norge. Dette er nominatunderarten caryocatactes, og underarten macrorhynchos som gjerne kalles sibirnøttekråke. Nominatunderarten spiser hasselnøtter, mens sibirnøttekråka har smalere nebb og spiser frø fra kongler, hos oss særlig sembrafurukongler. Sibirnøttekråka hekker hovedsakelig i Trøndelagsfylkene og Nordland, mens det er nominatunderarten som hekker lenger sør. Den norske hekkebestanden av sibirnøttekråke har vært sterkt påvirket av 'invasjoner' fra øst, som skjer om bestandene i øst har dårlig næringstilgangen. Denne underarten ser ut til særlig å ha fått godt fotfeste i Trøndelagsfylkene etter en slik invasjon i 1995. Den norske hekkebestanden for begge underartene summert er nå anslått til å være mellom 1 600 og 4 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten i Norge, men regionale rapporter tyder på at hekkebestanden er i vekst i en del områder (se oppsummering i Shimmings & Øyen 2015). Hekkebestandene i Sverige og Finland er rapportert til å være stabile eller i vekst (Ottosson et al. 2012, Valkama et al. 2011). Basert på dette kvalifiserer arten ikke til rødlisting.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.