RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Corvus cornix  Linnaeus, 1758

kråke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker kråke vanlig over hele landet, mest tallrik i Sør-Norge og i bebodde strøk. Arten er svært allsidig i matveien. Reiret bygges helst i bartrær. Våre fugler er dels standfugler, mens noen trekker om høsten ut til kysten eller lengre sør i Skandinavia. Andelen som er trekkfugler synes å ha gått ned, noe som kan skyldes bedre tilgang på føde vinterstid. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 300 000 og 600 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene indikerer stabil bestand for perioden 1996-2013 (Kålås et al. 2014). For siste 15-års periode er det rapportert en nedgang i hekkebestanden i Sverige (Green & Lindstrøm 2014), mens det samlet for Europa er tegn til en liten bestandsvekst for perioden 1998-2012 (EBCC 2014). Basert på denne informasjonen klassifiseres ikke arten som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.