RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alauda arvensis  Linnaeus, 1758

sanglerke

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
A2(b,c)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
I Norge hekker sanglerka på Østlandet og langs kysten til Trøndelag, sparsomt lenger nord. Arten er knyttet til åpent kulturlandskap med kortvokst vegetasjon som beitemark, enger og ren åkermark. Den lever av både insekter og frø. Våre fugler trekker til Vest-Europa, et fåtall kan overvintre. Arten er utsatt for habitatforringelse på grunn av endringer i driftsformer i landbruket. Norsk hekkebestand er anslått til å være i intervallet 200 000 til 600 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene viser en gjennomsnittlig årlig bestandsnedgang på 8,3 % for perioden 1996-2013 (Kålås et al. 2014), en nedgang som muligens har avtatt litt i siste 10-års periode (årlig 5,9 % for perioden 2008-2013). En årlig bestandsnedgang på 6 % medfører ca. 40 % bestandsnedgang på en 10-års periode. I Sverige er det målt en bestandsnedgang på ca. 15 % siste 10-år (Green & Lindstrøm 2014) og samlet for Europa er bestandsnedgangen ca. 10 % for 10-års perioden 2003-2012 (EBCC 2014). Vi antar en bestandsnedgang i Norge i IUCN-intervallet 30-50 % for siste 10-års periode, og arten plasseres da i rødlistekategorien VU etter A2 kriteriet. Det pågår også bestandsnedgang i våre naboland. Derfor nedgraderes ikke rødlistekategori.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Åker og oppdyrket eng
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Slått
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.