RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gallinula chloropus  (Linnaeus, 1758)

sivhøne

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,3
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
I Norge hekker sivhøne spredt og fåtallig i lavlandet i sørlige deler av Østlandet og langs kysten nord til Møre og Romsdal. Arten hekker i næringsrike vann med rik vegetasjon av takrør og dunkjevle. Den kan også hekke i grøfter, diker og bekkeløp med rik vegetasjon. Sivhøna overvintrer i hovedsak fra De britiske øyer, Tyskland, Nederland og sørover til Middelhavsområdet og Nord-Afrika. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 220 og 430 individ (Shimmings & Øyen 2015), noe som er klart lavere enn tidligere bestandsestimat. Dette skyldes trolig en grundigere vurdering av nasjonal hekkebestand og ikke en reell bestandsnedgang. Vi har imidlertid ingen kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. Bestanden ser ut til å fluktuere en del i forhold til vinterklima, men lokale rapporter tyder ikke på at det nå er noen mer langsiktig nedadgående trend for hekkebestanden til sivhøne (se info i Shimmings & Øyen 2015). Basert på dette klassifiseres arten til rødlistekategori VU basert på D1 kriteriet (250-1000 reproduserende individ). Det er rapportert om tilbakegang i hekkebestandene i Danmark (Dansk ornitologisk forening 2014) og Sverige (Ottosson et al. 2012). Rødlistekategori nedgraderes derfor ikke.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
mulig
Møre og Romsdal
mulig
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
  • URI

    • Dansk ornitologisk forening 2014 - Danske Fugle