RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lagopus lagopus  (Linnaeus, 1758)

lirype

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Lirypa har i hovedsak tilhold i fjellet og fjellbjørkeskogen, men finnes helt ned til sjøen i nordligere deler av Norge. Det er en standfugl som finnes over hele landet der det er egnet habitat. Bestandsstørrelsen varierer mye, men hekkebestanden er nå anslått til å være i intervallet 300 000 - 500 000 individ (Shimmings & Øien 2015). Det landsdekkende nettverket for overvåking av hekkefugl, TOV-E, viser en betydelig bestandsnedgang (størrelsesorden 55 %) for 8-års perioden 2007-2014, særlig forårsaket av en nedgang fra 2008 til 2009 (Kålås et al. 2014, J.A. Kålås pers.medd.). For hele den skandinaviske bestanden er det for perioden 2003-2012 registrert en vel så omfattende nedgang (Lehikoinen et al. 2014). For TOV-områdene (årlig 20-40 km takseringslinjer i henholdsvis Dividalen, Børgefjell S, Dovrefjell N, Hardangervidda SØ og Bjerkreim) viser tilsvarende data en gjennomsnittlig bestandsnedgang for voksenfugler i størrelsesorden 65 % for 10-årsperioden 2005-2014. For siste 10-års periode (2004/05 til 2013/14) viser jaktstatistikken en relativt jevn nedgang for antall felte liryper og antall felte fugl er redusert med ca 65 % i denne perioden (www.ssb.no/statistikkbanken). Det er imidlertid verdt å merke seg at jaktstatistikk har begrenset egnethet for vurdering av endringer i hekkebestand da: i) slik statistikk i sterk grad representere ungeproduksjon og ikke nødvendigvis bestandsvariasjoner for voksne fugler, og ii) forvaltningen har i de siste årene innført restriksjoner på utøvelsen av rypejakt, noe som påvirker jaktinnsats og jaktuttak. Uansett så tyder de data vi har tilgjengelige at hekkebestanden for lirype er redusert med over 50 % i siste 10-års periode. Lirype har naturlige sykliske variasjoner i ungeproduksjon, gjerne med 3-4 år mellom produksjonstopper, som ikke nødvendigvis er synkronisert over hele landet. I løpet av siste 10-års periode indikerer data fra TOV-områdene at det grovt sett har vært produksjonstopper i 2003-04, 2007 og 2011. Produksjonstopper kan imidlertid utebli og resultere i perioder med lave rypebestander. Slike situasjoner har vi erfart gjentatte ganger i løpet av de siste 140 årene (Pedersen og Karlsen 2007, Hjeljord 2015). Store variasjoner i høstbestander og perioder med kraftig bestandsnedgang ser derfor ut til å være et naturlig fenomen for rype. Bestandsnedgangen som er registrert for lirype i siste 10-årsperiode gjelder imidlertid hele Fennoskandia og inngår som del av en mer omfattende bestandsreduksjon som nå ser ut til å pågå for flere fuglearter knyttet til fjell- og fjellnære områder i Norden (Lehikoinen et al. 2014). Denne bestandsnedgangen har dessuten foregått over en relativt lang tidsperiode (15-år). Med dette som bakgrunn kan vi ikke utelukke at nedgangen som nå er registrert for lirype er del av en mer langsiktig nedgang og ikke utelukkende del av en naturlig dynamikk. Basert på dette settes arten til rødlistekategori NT basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang siste 10-årsperiode). A-kriteriet ble innført som internasjonalt rødlistekriterium i 2001 for tidlig å kunne varsle når vanlige arter har bestandsnedgang. Lirypa er klassifisert som Sårbar (VU) på Europeisk Rødliste (BirdLife International. 2015a).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Fjell
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Andre
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J.A., & Lindström, Å. 2014. Common montane birds are declining in northern Europe. Journal of Avian Biology 45: 3-14.
  • Pedersen, H. C. & Karlsen, D. H. 2007. Alt om rypa. Tun Forlag, Oslo.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
  • Hjeljord, O. 2015. Ryper før og nå. INA fagrapport 30: 28 s.
  • BirdLife International. 2015a. European Red List of Birds. Luxenbourg: Office for official publications of the European Communities. 70 s. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-020.pdf
 • Personer

  • Pedersen, Hans Christian
  • Kålås, John Atle