RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bonasa bonasia  (Linnaeus, 1758)

jerpe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten finnes i skog og da i hovedsak i løvrik barskog. Den hekker i Øst-Norge fra Telemark og nordover til Saltfjellet, samt i Pasvik, men hovedforekomst er i barskogområdene på Østlandet og i Midt-Norge. Hekkebestanden er nå anslått til å være i intervallet 24 000 - 80 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen kvantitativ informasjon om endringer i norsk hekkebestand for denne arten. For siste 10-års periode (2004 til 2013) viser jaktstatistikken et variabelt uttak med lavest antall felte fugl for de to siste årene, samt for 2005(www.ssb.no/statistikkbanken). Den svenske hekkebestanden viser ingen tegn til tydelige bestandsendringer for siste 10-års periode (Green og Lindstrøm 2014). Jerpe har naturlige bestandsvariasjoner og kan under egnede forhold ha god ungeproduksjon. Vi antar at de bestandsvariasjoner som er indikert i data fra jaktuttak i siste 10-års perioden er del av en naturlig dynamikk og arten settes derfor til LC. Data fra jaktuttak indikerer for øvrig at høstbestanden av jerpe var betydelig høyere på 1970-tallet enn den var i perioden 2000-2007 (Gregersen & Gregersen 2009).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Gregersen, F. & Gregersen, H. 2009. Ongoing population decline and range contraction in Norwegian forest grouse. Ornis Norvegica 32: 179-189
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.