RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fulmarus glacialis  (Linnaeus, 1761)

havhest

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
A2(a); C1
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
Bakgrunnsdata
Min
1000
Max
2000
Vurdert populasjonstørrelse
1300
I Norge hekker havhesten spredt og fåtallig langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark. Havhesten overvintrer i norske farvann, vanligst på kysten av Rogaland og Vest-Agder og nordlige deler av Finnmark. Arten etablerte seg som hekkefugl i Norge på 1920-tallet. Etter det vokste bestanden gradvis og bestandsstørrelsen ble vurdert til ca 6000 reproduserende individ rundt 1980 (Alv Ottar Folkestad, pers. medd.) og 14 000 på begynnelsen av 1990 tallet. Bestanden på Runde på Sunnmøre utgjorde da storparten av den norske hekkebestanden (Gjershaug et al. 1994). Denne bestanden har hatt svært begrenset produksjon siste 15-års periode og de siste årene har det ikke hekket havhest på Runde. Det er også registrert nedgang andre steder i landet (eks. Hernyken på Røst og Bondøy i Finnmark, se Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, S.H. Lorentsen pers.medd.), og bestanden i Sogn og Fjordane som på midten av 1990-tallet talte ca 100 par ser nå ut til å være så godt som borte (Larsen 2012). I Rogaland var imidlertid bestanden i vekst fram til 2000-årsskifte, etterfulgt av en noenlunde stabil bestand i størrelsesorden 500 par fram mot 2010 (Larsen 2008), men så en liten nedgang igjen etter det (V. Ankarstrand pers.medd.). Basert på dette antar vi nå at norsk bestand som har gått til reproduksjon de siste årene har vært i intervallet 1000-2000 individ, og dette utgjør trolig bare ca 10-20 % av reproduserende bestand da den var på det største mot slutten av 1900-tallet. Havhest er en lengelevende art, generasjonstid er hele 20 år (Grosbios & Thompson (2005) og vurderingsperiode er 50 år. Vi har ikke presis informasjon om bestandsstørrelse 50 år tilbake i tid, men med den sterke nedgangen som er registrert i reproduserende bestand for siste 15-års periode antar vi at vi har hatt en bestandsnedgang i intervallet 50-80 % siste 50 år. Basert på denne informasjonen plasseres havhest til rødlistekategori EN etter både A2 og C1 kriteriet. På grunn av bestandsnedgang særlig i hekkebestanden på Island er havhesten nå klassifisert som EN på den Europeiske rødlista (BirdLife International 2015a). Selv om arten har stor mobilitet og fortsatt stor bestand i Nord-Atlanteren, noe som på kort sikt minsker sjansen for utdøing i Norge, nedgraderes derfor ikke rødlistekategori.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Grosbois, V. & Thompson, P. M. 2005. North Atlantic climate variation influences survival in adult fulmars. Oikos 109: 273-290
  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Gjershaug, J. O. et al. (red.). 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
  • Larsen, V. A. 2008. Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008. Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavdelingen. Rapport. s. 1-13.
  • BirdLife International. 2015a. European Red List of Birds. Luxenbourg: Office for official publications of the European Communities. 70 s. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-020.pdf
 • Personer

  • Folkestad, Alv Ottar
  • Lorentsen, Svein-Håkon