RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Oceanodroma leucorhoa  (Vieillot, 1818)

stormsvale

Kategori - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
9,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Store og stabile populasjoner i Nord-Atlanteren, og generelt stor mobilitet minsker sjansen for utdøing i Norge. Rødlistekategori nedgraderes derfor til NT.

I Norge er det få kjente hekkelokaliteter for stormsvale (Røst i Nordland, Erkna i Møre og Romsdal). De starter eggleggingen først når mørket er kommet tilbake i august-september og hekking er vanskelige å oppdage. Stormsvala hekker i forlatte lundeganger eller hull som de selv graver ut i høyereliggende gressbakker. Arten lever det meste av året ute på havet, og de fleste europeiske stormsvaler overvintrer i tropiske deler av Atlanterhavet. Det er utført få studier på stormsvale i Norge og vi har derfor lite kunnskap om artens hekkeforekomster hos oss. Norsk hekkebestand er anslått til å være i intervallet 200 til 2000 reproduserende individ (Shimmings & Øyen 2015). Arten hekker både i nordlige Stillehavet og i Nord-Atlanteren. For Atlanterhavet har vi den størst bestanden i nordvestlige deler, men det finnes også gode bestand i Øst-Atlanteren. Anslag for størrelse på norsk hekkebestand er usikkert, men ekspertgruppa antar her at bestanden er under 1000 reproduserende individ, og at bestanden er relativt stabil. Arten plasseres da til rødlistekategori VU basert på kriteriet D1 (250-1000 reproduserende individ).
Møre og Romsdal
kjent
Nordland
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.