RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Podiceps cristatus  (Linnaeus, 1758)

toppdykker

Kategori - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Store bestander i Europa, inkludert Finland og Sverige (Valkama et al. 2011, Ottosson 2012). Tegn til nedgang for den totale europeiske bestanden (EBCC 2014), men den svenske bestanden har over 40 000 reproduserende individ (Ottosson 2012) og ser ut til å være relativt stabil (Green & Lindstrøm 2014). Derfor nedgraderes rødlistekategori til NT.

I Norge hekker toppdykker vanlig på Jæren og sørøstlige deler av Østlandet. Noen få par hekker dessuten på Lista og i Nord-Trøndelag. Arten foretrekker store og åpne vann i jordbruksområder med beskyttede bukter med takrørskoger. Toppdykkeren overvintrer langs kysten av Sør-Norge fra Jæren til Østfold samt i Trondheimsfjorden, men mange toppdykkere synes å tilbringe vinteren i Nederland. Toppdykkeren etablerte seg som hekkefugl i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Hekkebestanden har senere økt, men har aldri blitt særlig stor og er nå vurdert til å være i intervallet 450 - 750 individ (Shimmings & Øyen 2015). Bestanden ser nå ut til å være relativt stabil (Shimmings & Øyen 2015). Arten plasseres til kategori VU basert på kriteriet D1 (250 - 1000 reproduserende individ).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Nord-Trøndelag
mulig
 • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.