RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Morus bassanus  (Linnaeus, 1758)

havsule

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker havsule i et fåtall kolonier langs kysten, hvor de ikke kommer inn til land utenom i hekketiden. Koloniene kan enten være på lave skjær eller i bratte fuglefjell. Den lever av fisk, hovedsakelig stimfisk som makrell, sild og lodde. Våre fugler overvintrer til havs utenfor Vest-Europa og Vest-Afrika, og kommer ikke tilbake til hekkeplassene før de er flere år gamle. Havsula etablerte seg i Norge først rundt 1950 og bestanden økte etter det både i antall og utbredelse. I dag er ca 10 kolonier aktive. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være i størrelsesorden 11 400 individ (Anker-Nilssen et al. 2015), og ser ut til å ha vært i økning også i deler av perioden etter årtusenskiftet (Fauchald et al. 2015). Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
    • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
    • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard NINA Report 1151: 84 pp.