RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phalacrocorax carbo  (Linnaeus, 1758)

storskarv

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker storskarv, underart carbo, i hovedsak langs kysten fra Sør-Trøndelag til Øst-Finnmark, med tyngedpunkt i Trøndelag og Helgeland. Denne underarten hekker i kolonier, ofte på eksponerte holmer og skjær ytterst mot havet men også i bratte fuglefjell. Våre hekkefugler av underarten carbo overvintrer fra Norskekysten og sørover langs Nordsjøen. En del trekker også over land til Østersjøen. Den norske hekkebestanden for underarten carbo er anslått til litt over 40 000 individ (Anker-Nilssen et al. 2015). I tillegg har undearten sinensis "mellomskarv" etablert seg i Sør-Norge i seinere år og hekkebestand for denne underarten er nå anslått til å være i størrelsesorden 5 000 individ (Shimmings & Øyen 2015), som er fordelt på et ti-talls kolonier. Denne underarten er mere knyttet til brakk- og ferskvann og hekker gjerne i trær. Det er ikke indikasjoner på bestandsforhold som medfører at storskarv kvalifiserer til rødlisting (S.-H. Lorentsen pers. medd).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
  • Personer

    • Lorentsen, Svein-Håkon