RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phalacrocorax aristotelis  (Linnaeus, 1761)

toppskarv

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker toppskarv spredt i ytre kyststrøk fra Rogaland til Øst-Finnmark, med tyngdepunkt i Midt-Norge. Arten hekker i kolonier i steinur eller bergsprekker og lever av fisk. Våre fugler overvintrer langs norskekysten. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i størrelsesorden 56 000 individ (Anker-Nilssen et al. 2015). Bestandsutviklingen ser ut til å ha vært noe forskjellig for ulike kolonier og deler av Norge, men samlet sett ser bestanden ut til å ha vært relativt stabil i siste 30-års periode (Fauchald et al. 2015). Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
    • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Report 1151: 84 pp.