RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gavia stellata  (Pontoppidan, 1763)

smålom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker smålom spredt over det meste av landet bortsett fra Sørlandet og deler av Østlandet, med tyngdepunkt langs kysten av Midt-Norge. Arten hekker i mindre innsjøer og tjern, og lever i stor grad av fisk. Selve hekkelokaliteten kan være uten fisk og ungene mates med fisk som gjerne hentes i sjøen. Så snart ungene kan fly trekker de ut til kysten. Våre fugler overvintrer i hovedsak i Nordsjøen og langs Norskekysten. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 4 000 og 10 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi mangler konkret kunnskap om bestandsendringer for smålom, men ser ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.