RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gavia arctica  (Linnaeus, 1758)

storlom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker storlomen spredt i hele landet, fra lavland til fjellet. Arten foretrekker større og fiskerike innsjøer med torvkanter eller holmer hvor reiret kan plasseres. Den er meget ømfintlig for variasjoner i vannstanden i rugetida. Arten overvintrer hovedsakelig langs kysten av Vest-Europa, men mange overvintrer også langs sørlige del av norskekysten. Den norske hekkebestanden er nå vurdert til å være i intervallet 2 500 - 5 000 individ (Shimmings & Øien 2015). Det finnes ingen landsdekkende informasjon om pågående bestandsendringer for Norge, men det er ingen tegn på entydig bestandsnedgang for arten i siste 20-års periode (Shimmings & Øien 2015). Bestandsnedgangen som var et resultat av kraftutbygging skjedde i hovedsak for mer enn 20 år siden. I Sverige har bestanden vært i vekst, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på ca 6 000 par (Ottosson et al. 2012, Green & Lindstrøm 2014), og den finske bestanden er også rapportert som stabil på 11 000 - 13 000 par (Valkama et al. 2011). Basert på denne informasjonen rødlistes ikke arten.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.