RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gavia adamsii  (G. R. Gray, 1859)

gulnebblom

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Gulnebblommen hekker ikke i Norge, men en betydelig del av den globale bestanden (5-10 %) overvintrer langs norskekysten. Arten hekker i arktisk Russland og ble i 2010 klassifisert som nær truet (NT) på den globale rødlista (IUCN 2014). Estimat tyder på en overvintrende bestand i Norge på 1000-2000 individ (Birdlife International 2004), de fleste nord for Stadt. Anslagsvis 2/3 av disse er reproduksjonsdyktige fugler. Arten plasseres til kategori NT basert på kriteriet D1 (1000-2000 individ).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • BirdLife International. 2004. Birds in Europe.
    • IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species 2014.3. http://www.iucnredlist.org/search