RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pandion haliaetus  (Linnaeus, 1758)

fiskeørn

Kategori - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
9,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Solid bestand i Sverige og med sterk økning siste 30 år. Vi vurderer mulighetene som gode for reetablering om enkeltbestander i Norge skulle dø ut. Nedgraderes derfor fra VU til NT.

I Norge hekker fiskeørn spredt og fåtallig i de sørøstlige deler av landet, men arten hekker også vest til Rogaland og nordover til Finnmark. Fiskeørnas utbredelse faller i stor grad sammen med utbredelsen av fiskeartene abbor, gjedde, sik, harr og lake, men det er også flere eksempler på at den kan klare seg med rene ørretvann. Arten overvintrer hovedsakelig i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden er anslått til 800 - 1200 reproduserende individ (Heggøy & Øien 2014). Hekkebestanden i Norge har vært i vekst i løpet av siste 30-års periode (Lislevand 2004, Heggøy & Øien 2014). Den svenske bestanden var også i kraftig vekst på slutten av 1900-tallet (Green & Lindstrøm 2014, Kjellèn 2014) og har etter årtusenskiftet stabilisert seg på ca. 8000 reproduserende individ (Ottosson et al. 2012). Arten plasseres i rødlistekategori VU basert på kriteriet D1 (<1000 reproduserende individ).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
mulig
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Finnmark
kjent
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Lislevand, T. 2004. Fiskeørna på Sørlandet før og nå. Fugler i Aust-Agder 33: 54-63
  • Heggøy O. & Øien, I.J. 2014. Conservation status of birds of prey and owls in Norway. NOF/BirdLife Norway - Report 1-2014: 129 pp
  • Kjellén, N. 2014. Sträckfågelräkning vid Falsterbo. http://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.