RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Falco rusticolus  Linnaeus, 1758

jaktfalk

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
I Norge hekker jaktfalk spredt og fåtallig i fjellområdet fra Sirdalsheiene i sør til Varangerhalvøya i nord. I Nord-Norge kan den også hekke på øyer langs kysten. Reirplassen kan være i store bergvegger, men like gjerne i mindre skrenter som er mer beskyttet mot vær og vind. Voksne jaktfalker synes å være standfugler, mens ungfuglene gjerne trekker ut til kysten. Bare et fåtall synes å trekke ut av landet om høsten. Den norske hekkebestanden er anslått til å være like over 1000 reproduserende individ, basert på at det er dokumentert 372 hekkepar og det er antatt at bestanden kan være opp mot 650 hekkende par (Heggøy & Øien 2014). Bestanden er trolig relativt stabil hos oss og i våre naboland. Antall par som gjør forsøk på hekking og ungeproduksjonen kan variere mye mellom år avhengig av tilgang på føde, noe som i stor grad vil si forekomsten av ryper (Kålås & Gjershaug 2004). Nedgangen i rypebestanden siste 10-års periode kan ha påvirket ungeproduksjon negativt, men data vi har tilgjengelige fra 3 overvåkingsområder (TOV-data: Hardangervidda SV, Dovrefjell NV og Børgefjell) viser ingen entydige endringer når det gjelder ungeproduksjon for 23 års perioden 1992-2014. For Hardangervidda SV er det indikasjoner på nedgang i ungeproduksjon i denne perioden, mens det for Dovrefjell NV og Børgefjell er mindre tydelige langtidstrender (Kålås & Gjershaug 2015). I disse områdene var det en periode med dårlig ungeproduksjon på 1990-tallet etterfulgt av flere år med god produksjon i perioden 2001 til 2005, og for Børgefjell sin del ble dette etterfulgt av flere relativt dårlige produksjonsår etter 2008. Rapporter fra andre deler av landet tyder heller ikke på at vi har hatt betydelig nedgang i den norske hekkebestanden i siste 20-års periode (se oppsummering i Shimmings & Øien 2015). Arten plasseres til kategorien NT basert på kriteriet D1. Rødlistekategori nedgraderes ikke da den norske bestanden utgjør en stor andel av den nordiske bestand og har trolig rekruttert individ til våre naboland. Arten er sårbar for forstyrrelser og inngrep. Reduksjon i fødetilgang pga reduserte rypebestander, gjeninnføring av bruk av blyhagl ved småviltjakt og eventuell økning i motorisert ferdsel i utmark er potensielle trusler mot arten som gjør at bestandsutvikling bør følges nøye framover.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Høsting
Indirekte via høsting av artens næring
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A. & Gjershaug, J.O. 2004. Rovfugl. I: Framstad (ed). Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2003: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl i TOV-områdene 2003. NINA Oppdragsmelding 839: 67-70.
  • Heggøy O. & Øien, I.J. 2014. Conservation status of birds of prey and owls in Norway. NOF/BirdLife Norway - Report 1-2014: 129 pp
  • Kålås, J.A. & Gjershaug, J.O. 2014. Rovfugl. I: Framstad (ed). Natur i endring.Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. NINA Rapport 1036: 116-119.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
  • Kålås, J.A. & Gjershaug, J.O. 2015. Rovfugl. I: Framstad (ed). Terrestrisk naturovervåking i 2014: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. NINA Rapport 1186: 35-38.