RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Circus cyaneus  (Linnaeus, 1766)

myrhauk

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
6,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
I Norge hekker myrhauk spredt og fåtallig i de sentrale deler av Sør-Norge fra Rørosområdet til Hallingdal. Det er dessuten spredte forekomster i Trøndelag og i Nord-Norge. Myrhauken er knyttet til vierbevokste myr- og heiområder i fjellet, samt i åpen fjellskog. Noen få individ overvintrer i Sør-Norge, men de fleste overvintrer lenger sør i Europa. En relativt ny vurdering av hekkebestand av myrhauk i Norge indikerer at denne er i størrelsesorden 50 til 280 reproduserende individ (Heggøy & Øien 2014), noe som er litt lavere enn antatt ved forrige rødlistevurdering. Bestanden fluktuerer en god del fra år til år avhengig av smågnagerforekomstene, men ikke i like stor grad som for en del andre rovfugl arter. Det pågår ingen bestandsovervåking i Norge som gir god informasjon om endringer i hekkebestand for denne arten, men innenfor et tidsperspektiv på 15-20 år er det ikke funnet indikasjoner på at det har foregått noen tydelig endring for hekkebestanden (Heggøy & Øien 2014). For Sverige er det ikke funnet klare tegn på nedgang i hekkebestanden (Green & Lindstrøm 2014), og trekktellinger på Falsterbo viser ingen klar trend i antall tekkende myrhauker for perioden 1995-2013 (Kjellén 2014). Myrhauken klassifiseres til rødlistekategori EN på grunn av liten hekkebestand i Norge (kriteriet D1, 50-250 reproduserende individ). Rødlistekategori nedgraderes ikke da det er relativt små bestander av arten i våre naboland.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Heggøy O. & Øien, I.J. 2014. Conservation status of birds of prey and owls in Norway. NOF/BirdLife Norway - Report 1-2014: 129 pp
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • Kjellén, N. 2014. Sträckfågelräkning vid Falsterbo. http://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html