RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sterna paradisaea  Pontoppidan, 1763

rødnebbterne

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge har rødnebbterna vært vanlig som hekkefugl langs kysten fra Hordaland til Finnmark, men mer spredt og fåtallig langs kysten østover til ytre deler av Oslofjorden. Rødnebbterna hekker også i innlandet i Nord-Norge, ofte høyt til fjells. Innlandshekking er mer sjeldent i Sør-Norge, men forekommer særlig fra nordlige del av Buskerud og nordøstover til Femundsmarka og i Trøndelag. Arten trekker helt sør til antarktiske farvann for å overvintre. Norsk hekkebestand ble i 2005 vurdert til å være i størrelsesorden 58 000 individ (Shimmings & Øien 2015), med hovedforekomst i nordlige deler av landet. For sørlige deler av Norge har det vært en sterk nedgang i hekkebestanden i siste 30-års periode (Larsen 2008, Larsen 2012, Stein Byrkjeland pers.medd., V. Ankarstrand pers.medd.), men det har i perioder vært tegn på økning av bestanden på Helgelandskysten (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009) og bestandsnedgangen totalt for Norge har trolig vært under 15 % for siste 40-års periode. Det er for siste 15-års periode rapportert om økning i hekkebestandene i Sverige (Ottosson et al. 2012) og i Storbritannia (JNCC 2014), og dansk bestanden er rapportert å være stabil (Dansk ornitologisk forening 2014). Basert på dette klassifiseres arten ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Larsen, T. 2012. Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2012. Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport 9-2012: 1-116.
  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • JNCC 2014. Seabird Population Trends and Causes of Change: 1986-2013 Report. http://jncc.defra.gov.uk/page-3201
  • Larsen, V. A. 2008. Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008. Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavdelingen. Rapport. s. 1-13.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • Personer

  • Byrkjeland, Stein
  • Ankarstrand, Vegard
 • URI

  • Dansk ornitologisk forening 2014 - Danske Fugle