RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stercorarius longicaudus  Vieillot, 1819

fjelljo

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker fjelljo spredt i fjellet fra Hardangervidda i sør til Varanger i nord. Mens fjelljoen er en utpreget høyfjellsfugl i Sør-Norge finnes den også ut mot kysten i Finnmark. Bestanden varierer sterkt i takt med svingningene i smågnagerbestandene. Arten overvintrer i de næringsrike deler av det sørlige Atlanterhavet. Norsk hekkebestand er antatt å være i intervallet 6 000 - 14 000 individ (Shimmings & Øien 2015). Vi har ingen kvantitativ og landsdekkende kunnskap om bestandsendringer for arten, men det var tegn til økning i forekomsten på Hardangervidda for siste halvdel av 1900-tallet (Falkenberg et al. 2004). For Sverige er hekkebestanden antatt å være i størrelsesorden 13 000 par og stabil for siste 30-årsperiode (Ottosson et al. 2012). Vi ser ikke indikasjoner på bestandsforhold som gjør at artene kvalifiserer for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Falkenberg, F., Lislevand, T. & solheim, K. E. 2004. Occurrence of Long-tailed Skuas Stercorarius longicaudus at Hardangervidda. Ornis Norvegica 27: 86-93
    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.