RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Numenius arquata  (Linnaeus, 1758)

storspove

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
A2(b); C1
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Min
4000
Max
6000
Vurdert populasjonstørrelse
4600
Storspoven hekker langs kysten fra Vest-Agder til Finnmark, i Oslofjordområdet og i innlandet på Østlandet og i Trøndelag. Den finnes i åpent landskap, både på dyrket mark og på udyrket mark som på lyngheier, myrer og strandenger. Arten overvintrer i hovedsak på De britiske øyer. Den norske hekkebestanden er nå anslått til mellom 4 000 og 6 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringer viser en gjennomsnittlig årlig bestandsnedgang på 4,4 % for perioden 1996-2013 (Kålås et al. 2014). Dette indikerer en nedgang i størrelsesorden 45 % for siste 15-års periode. I Sverige er det målt en bestandsnedgang på ca 20 % for perioden 1998-2013 (Green & Lindstrøm 2014), og samlet for Europa er bestandsnedgangen også ca 20 % for 15-års perioden 1998-2012 (EBCC 2014). Den norske hekkefuglovervåkingen viser altså en klar bestandsnedgang for storspove siste 15-års periode, samtidig som det er dokumentert en mer langsiktig bestandsnedgang for denne arten i Europa. Vi anser det derfor som lite trolig at bestandsnedgangen er del av en mer kortsiktig naturlig bestandsvariasjon. Arten klassifisertes derfor til rødlistekategori VU basert på kriterium A2 (30-50 % bestandsnedgang siste tre generasjoner (15 år)) og C1.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Åker og oppdyrket eng
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat
Landbruk
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.