RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gallinago media  (Latham, 1787)

dobbeltbekkasin

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4,0
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Dobbeltbekkasin hekker hos oss langs skogsgrensa hovedsakelig fra sørlige deler av Hardangervidda og nordover til Fauske kommune. De lever i all hovedsak av meitemark og er i hekketida sterkt knyttet til kalkrike bakkemyrer og åpne næringsrike vierområder langs skoggrensa. Arten overvintrer i Afrika sør for Sahara. Norsk hekkebestand er antatt å være i intervallet 10 000 - 30 000 reproduserende individ, og nye undersøkelser i Nord-Trøndelag indikerer at antallet ligger i øvre del av dette intervallet (Østnes et al. 2014). Kalkrike bakkemyrer og åpne næringsrike vierområder langs skoggrensa har begrenset forekomst i Norge og er 'klumpvist' fordelt. Nåværende reelt forekomstareal iht IUCN kriteriene anslås derfor til å være under 500 km2. Dette er også arealtyper som nå er under gjengroing særlig ved fortetting av skog og vierkratt, men på litt lengre sikt også ved heving av skoggrensa, om de klimaprognoser vi nå har skulle slå til. I et område med 4 spillplasser på Dovrefjell har bestanden vært relativt stabil siste 12-års periode (John Atle Kålås pers. medd.), men dette gjelder spillplasser som på nåværende tidspunkt ikke er utsatt for gjengroing. Ved gjenbesøk i perioden 2007-2009 av ca. 20 spillplassser i Nord-Trøndelag kjent fra 1970-80 tallet ble det konstatert spillende hanner på (eller i nærheten av) ca. halvparten av disse spillplassene, og 3 av disse områdene ble vurdert som ikke lenger egnet for dobbeltbekkasin pga. gjengroing (Jan Eivind Østnes, pers. medd.). Arten settes til kategori NT basert på B2 kriteriet (forekomstareal < 500 km2 og pågånde nedgang i areal/kvalitet av artens habitat).Arten er klassifisert til NT på den Globale rødlista. Liten bestand i Sverige. Kategori nedgraderes derfor ikke.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Østnes, J.E., Kroglund, R.T. & Kålås, J.A. 2014. A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway. Bird Study 61: 386-393.
  • Personer

    • Kålås, John Atle
    • Østnes, Jan Eivind