RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calidris temminckii  (Leisler, 1812)

temmincksnipe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker temmincksnipe spredt i fjellet fra sørlige deler av Hardangervidda og nordover til Varanger i Finnmark. Arten hekker også på noen kystlokaliteter i lavlandet fra Møre og Romsdal og nordover. Temmincksnipa foretrekker steder med svært sparsom vegetasjon, vanligvis i nærheten av større vann eller ved elver. Temmincksnipa overvintrer trolig i Sentral-Afrika. Norsk hekkebestand er antatt å være i intervallet 3 400 - 10 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi mangler kunnskap om bestandsendringer i Norge, men for Sverige er bestanden vurdert til å ha vært stabil i siste 30-års periode (Ottosson et al. 2012). Basert på dette antas det at arten hos oss ikke har hatt bestandsnedgang i et omfang som kvalifiserer til rødlisting.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.