RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calidris maritima  (Brünnich, 1764)

fjæreplytt

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker fjæreplytt i fjellet over hele landet, særlig i vegetasjonsfattige platåer i den mellomalpine sone. I Nord-Norge også ut mot kysten. Arten hekker spredt og tettheten er relativt lav selv i optimale områder. Fjæreplytten overvintrer langs kysten, på stein- og klippestrender. Fugler fra Sør-Norge overvintrer trolig i hovedsak i Storbritannia. Mange av fuglene som overvintrer i Nord-Norge kommer fra Russland. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i intervallet 2 100 - 8 500 reproduserende individ (Shimmings & Øyen 2015), men lite er kjent om artens bestandssituasjon. Observasjoner fra Nord-Norge tyder ikke på vesentlige bestandsendringer her de siste ti år (K.-B. Strann pers.medd.). På Hardangervidda ble det gjort grundige bestandsundersøkelser i et område ved Dyranut, Hordaland, på begynnelsen av 1980-tallet (Rae et al. 2011, I. Byrkjedal pers.medd.), der bestandstettheten i 1984 ble anslått til omlag 1 par/km2 (Rae et al. 2011). Observasjoner i de samme områdene siste 5-10 år tyder på en markert reduksjon i antall hekkende par (I. Byrkjedal, pers.medd.). Dette stemmer overens med tellinger av overvintrende fugler langs østkysten av Storbritannia, hvor en stor andel av den sør-norske hekkebestanden overvintret på 1980-tallet (Bakken et al. 2003). Sammenlignet med tall fra midten av 1980-årene viser tellinger i 2006/2007 en betydelig bestandsnedgang på anslagsvis 50-80 % i dette området (Austin et al. 2008). Denne endringen ser imidlertid ut til å ha skjedd i siste halvdel av 1980-tallet eller første halvdel av 1990-tallet, mens bestanden deretter synes å ha holdt seg ganske stabil (R. Summers pers.medd.). Ut fra dette vurderer vi at bestanden av fjæreplytt sannsynligvis har blitt redusert siden 1980-tallet, men at det ikke foreligger indikasjoner på endringer de siste tre generasjoner (10 år). Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Rae, R., Nicoll, M., Summers, R., Rae, S. & Brockie, K. 2011. Breeding biology of Purple Sandpipers Calidris maritima on the Hardangervidda, Southern Norway. Ornis Svecica 21: 101-108.
  • Austin, G.E., Collier, M.P. & Rehfisch, M.M. 2008. Non‐estuarine Coastal Waterbird Survey: Population estimates and broad comparisons with previous surveys. BTO Research Report No. 501.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • Personer

  • Byrkjedal, Ingvar
  • Summers, Ron