RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rissa tridactyla  (Linnaeus, 1758)

krykkje

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker krykkja i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. I tillegg til fuglefjell hekker den mange steder på bygninger og broer. Krykkja overvintrer i hele Nord-Aatlanteren, og noen opptrer langs norskekysten om vinteren. Den norske hekkebestanden ble i 2005 vurdert til å være i størrelsesorden 700 000 reproduserrende individ, og med hoveddelen av bestanden i nord (Barrett et al. 2006), mens en oppdatert vurdering angir størrelsesorden 175 000 reproduserende individ (Anker-Nilssen et al. 2015). Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, S.-H. Lorentsen pers. medd.) viser at populasjonene på Runde, Sklinna, Røst, Hjelmsøy og Hornøya samlet sett er redusert med like under 80 % for perioden 1984-2013. Overvåking av alle koloniene i området Røst til Varangerfjorden fra og med 2006 indikerer at dette er representativt for hele den norske bestanden (T. Anker-Nilssen pers. medd). Utdøingsrisiko er beregnet for en del kolonier i Norge (Sandvik et al. 2014), og disse viser median tid til utdøing fra 10 til 180 år alt etter hvilke kolonier det gjelder og hvilke parameterer som er inkludert i modellene. Vi antar her en bestandsnedgang i intervallet 50-80 % for perioden 1984-2014, og arten kvalifiserer da for rødlistekategori EN basert på kriteriet A2. Rødlistekategori nedgraderes ikke da det er negativ utvikling også i den britiske bestanden (JNCC 2014). Bestanden på Svalbard ser også ut til å være i tilbakegang, men ikke så kraftig som på fastlandet (størrelsesorden 30 %).
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
 • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Indirekte via høsting av artens næring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Fremmede arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Sandvik, H., Reiertsen, T., Erikstad, K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R., Lorentsen, S-H., Systad, G.H., Myksvoll, M.S. 2014. The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming. Climate Research 60: 91-102.
  • Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilsen Tycho 2006. The ststus of breeding seabirds in mainland Norway Atlantic Seabirds 8: 97-126
  • JNCC 2014. Seabird Population Trends and Causes of Change: 1986-2013 Report. http://jncc.defra.gov.uk/page-3201
  • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
 • Personer

  • Anker-Nilssen, Tycho
  • Lorentsen, Svein-Håkon