RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Larus marinus  Linnaeus, 1758

svartbak

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker svartbak vanlig langs hele kysten. Den er en utpreget marin fugl som hekker på holmer og øyer, ofte i kolonier sammen med andre måkearter. Svartbaken er alt-eter: fisk, åtsel, unger og til dels voksne sjøfugl, samt tilraner seg mat fra de andre måkene. Våre fugler overvintrer ved Nordsjøen og den engelske kanal; fugler fra Nord-Norge er trekkfugler og drar lengre og i større grad ut av landet enn de sørnorske. Den norske hekkebestanden er anslått til å være ca 86 000 individ (Anker-Nilssen et al. 2015), med hoveddelen av bestanden nord for Stadt (Barrett et al. 2006). Det er ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.
    • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.