RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Larus fuscus  Linnaeus, 1758

sildemåke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker sildemåke langs hele kysten til Porsanger, men med de største bestandene i Sør-Norge. Fra svenskegrensen til Møre er underarten intermedius vanlig utbredt, mens fra Trøndelag og nordover hekker også den mere fåtallige underarten fuscus. Arten hekker i kolonier på holmer og skjær, ofte sammen med andre måkearter, og lever hovedsakelig av fisk som tas i overflaten. Sildemåka er en trekkfugl, og de to underartene har ulike trekkveier og overvintringsområder: intermedius i Sør-Vest Europa, vestlige Middelhavet og Vest-Afrika; og fuscus i Svartehavet, østlige Middelhavet og Øst-Afrika. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være ca 56 000 individ (Anker-Nilsssen et al. 2015), og underarten intermedius ble i 2006 vurdert til å utgjøre > 95 % av den norske hekkebestanden (Barrett et al. 2006). For siste 3-genarsjoner (ca 35 år) har bestandsutviklingen for de to underartene vært svært forskjellig, med bestandsvekst for intermedius og bestandsnedgang for fuscus. Bestandsveksten for intermedius var særlig markant fram til midten av 1990-tallet og for sørlige deler av Norge ser det ut til å ha vært en bestandsnedgang etter det (Fauchald et al. 2015). Samlet sett ser vi ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.
    • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
    • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Report 1151: 84 pp.