RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Larus canus  Linnaeus, 1758

fiskemåke

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
8,0
Gjeldende kriterier
A2(a,b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker fiskemåke vanlig i hele landet fra den ytterste kyst til høyfjellet. Arten har tilpasset seg ulike habitattyper som marine kystområder, ferskvannshabitater i lavlandet og i fjellet, samt på hustak i byer og tettsteder, ofte langt fra vann. De fleste norske fiskemåker overvintrer rundt Nordsjøen, men mange kan også overvintre i Norge, særlig på Vestlandet. Den norske hekkebestanden er vurdert til å være i intervallet 180 000 - 250 000 reproduserende individ (Schimmings & Øyen 2015). Hoveddelen av fiskemåkebestanden hekker langs kysten, men arten finnes også hekkende i bebygde områder og i innlandet. For kystbestanden av fiskemåke har det i den siste 30-årsperioden vært en omfattende nedgang i områder sør for Stadt, mens bestanden ser ut til å ha vært mer stabil i nordligere områder. Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, Svein-Håkon Lorentsen pers.medd.) viser at det for bestanden i Skagerrak, som i 2005 utgjorde ca. 15 % av den norske bestanden, var en 80 % nedgang i perioden 1980-2014. I Rogaland gikk kystbestanden tilbake fra 2370 par i 1978 til 180 par i 2008 (92 % reduksjon) (Fylkesmannen i Rogaland 2008), og det ser ut til at bestandsnedgangen her har fortsatt også etter 2008 (Vegard Ankarstrand pers.medd.). For Hordaland er det registrert en nedgang for kystbestanden på 85 % for perioden 1980-2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være ca halvert i denne perioden (Stein Byrkjeland pers.medd.). For Sogn og Fjordane ble kystbestanden i 2012 anslått til å være redusert med nær 90 % fra 1984 og ca halvert fra 1995 (Larsen 2012). For både Hordaland og Sogn og Fjordane antydes det stabilisering eller en liten vekst i bestanden de siste årene (Larsen et al. 2012, Stein Byrkjeland pers.medd.). Fiskemåke har en generasjonstid på 8 år og vurderingsperioden for denne arten er dermed 1990-2014. Bestandsnedgangen som har skjedd for fiskemåke sør for Stadt startet før 1990, men en betydelig del av den nedganger som er registrert her har skjedd etter 1990, og veksten i bestanden som vi har hatt i enkelte bebygde områder i sørlige deler av Norge kan på ingen måte kompensere for bestandsnedgangen på kysten. Hekkebestanden sør for Stadt utgjorde i 2005 vel 1/3-del av den norske bestanden (Barrett et al. 2006) og om vi for perioden 1990-2014 antar en 50 % nedgang for denne bestanden og stabil bestand i nord får vi en samlet nedgang for den norske bestanden på nær 20 %. Basert på dette antar vi at det for hele Norge har vært en bestandsnedgang i intervallet 15-30 % siden 1990. Arten settes dermed til rødlistekategori NT etter A2 kriteriet (15-30 % bestandsnedgang siste 3 generasjoner).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer
 • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Fylkesmannen i Rogaland 2008. Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 13 s.
  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.
  • Larsen, T. 2012. Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2012. Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport 9-2012: 1-116.
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • Personer

  • Lorentsen, Svein Håkon
  • Ankarstrand, Vegard
  • Byrkjeland, Stein