RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Larus argentatus  Pontoppidan, 1763

gråmåke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker gråmåke vanlig på holmer og skjær langs hele kysten, men også endel innlandhekkinger er kjent. Den hekker helst i kolonier i ytre kyststrøk, ofte sammen med svartbak og sildemåke. Arten spiser hovedsakelig marin føde, men har tilpasset seg let tilgjengelig mat på søppelfyllinger, fiskeavfall osv. Gråmåker fra Sør-Norge blir enten i landet eller drar vinterstid over til Danmark, mens fuglene som hekker i Nord-Norge trekker til Sør-Norge og sørover til den Engelske kanal. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i størrelsesorden 145 000 individ (Anker-Nilssen et al. 2015), med hoveddelen av bestanden fra Stadt og nordover (Barrett et al. 2006). Det er ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.