RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Haematopus ostralegus  Linnaeus, 1758

tjeld

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker tjeld vanlig på strender langs hele kysten. Arten har også begynt å hekke i kystnære jordbruksområder og langs innsjøer i innlandet. Våre fugler overvintrer hovedsakelig på østkysten av England og i Vadehavet. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 100 000 og 200 000 individ (Shimmings & Øyen 2015) og ser ut til å ha vært relativt stabil i perioden 1996 - 2013 (Kålås et al. 2014). Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.