RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vanellus vanellus  (Linnaeus, 1758)

vipe

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Vipa hekker i mesteparten av Sør-Norge opp til lavalpin sone. Fra Nordland og nordover hekker den særlig langs kysten, men det finnes også her hekking i innlandet. Våre hekkefugler overvintrer for det meste på De britiske øyer samt i Spania og Portugal. Artens opprinnelige hekkehabitat var strandenger, men vipa er nå den vadefuglarten i Norge som er sterkest knyttet til jordbrukslandskapet, selv om den også finnes i våtmarker og i åpne områder i fjellbjørkeskogen. I Norge viste arten en spredning nordover og innover i landet fra ca. 1920-tallet og fram til ca. 1970-tallet. De siste tiårene har det imidlertid vært en markant nedgang i hekkebestanden som nå er antatt å være i intervallet 15 000 - 20 000 reproduserende individ (Heggøy & Øien 2014). Hekkefugltakseringene viser for perioden 1996-2013 en gjennomsnittlig årlig bestandsnedgang på 4,4 % (Kålås et al 2014), noe som summerer opp til ca 45 % reduksjon i hekkebestanden for en 15-års periode. Nedgangen ser imidlertid ut til å ha vært særlig sterk etter 2008 og for TOV-E datasettet som dekker perioden 2007-2014 er det estimert en årlig nedgangsrate på hele 15 % (J.A. Kålås pers.medd.). Ser man på 15-årsperioden 1999-2013 ser nedgangen dermed ut til å ha vært i IUCN-intervallet 50-80 % (Kålås et al. 2014), noe som også en landsdekkende kartlegging utført i perioden 2011-13 indikerer (Heggøy og Øien 2014). I et studieområde på Jæren med gjennomgående høy tetthet av vipe er det vist en nedgang i hekkebestand på 44 % for 15-års perioden 1997-2011 (Byrkjedal et al. 2012). Arten plasseres i rødlistekategori EN basert på sterk bestandsnedgang siste 3-generasjoner (15-år), kriterium A2. Den europeiske bestanden har hatt en gjennomsnittlig årlig nedgang på ca 3 % i perioden 2002-2012 (EBCC 2014), mens det ser ut til å ha vært mer stabil bestandsutvikling i Sverige i siste 15-års perioden (Green & Lindstrøm 2014). Rødlistekategori nedgraderes ikke på grunn av bestandsnedgang generelt i Europa.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Våtmarkssystemer
 • Åker og oppdyrket eng
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning utenfor Norge
Påvirkning utenfor Norge
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Slått
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Byrkjedal, I., Kyllingstad, K., Efteland, S. & Grøsfjell, S. 2012. Population trends of Northern Lapwing, Eurasian Curlew and Eurasian Oystercatcher over 15 years in a southwest Norwegian farmland. Ornis Norvegica 35: 16-22
  • Heggøy, O. & Øien, I. 2014. Vipa går en usikker framtid i møte. Vår fuglefauna 37: 115-127.
 • URI

  • www.ebcc.info/index.php?ID=557