RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Uria lomvia  (Linnaeus, 1758)

polarlomvi

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
Bakgrunnsdata
Min
400
Max
1000
Vurdert populasjonstørrelse
580
For fastlandsdelen av Norge hekker nå polarlomvi bare i Finnmark med flest par på Hornøya, og er en randpopulasjon av en stor bestand i Nord-Atlanteren. Arten overvintrer vanlig langs kysten av Finnmark, men er fåtallig lengre sør. Norsk fastlandshekkebestand ble i 2005 vurdert til å være i størrelsesorden 3 000 reproduserende individ (Barrett et al. 2006), men nye vurderinger antyder nå en bestand i intervallet 400 - 1000 reprodusjonsdyktige individ samlet for Hornøya (R. Barrett, pers. komm.) samt Hjelmsøya og et fåtalls øvrige hekkelokaliteter (G.H. Syrstad, pers. komm.). Data fra den nasjonale sjøfuglovervåkingen viser en betydelig bestandsnedgang for perioden 1980 - 2013 (Fauchald et al. 2015). Dette kvalifiserer arten til rødlistekategori EN etter C1 kriteriet (<2 500 reproduserende individ og >20 % bestandsnedgang siste 2 generasjoner). Bestandene i Nord-Atlanteren ser nå ut til å være i nedgang (Descamps et al. 2013), så rødlistekategori nedgraderes ikke.
Nordland
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Indirekte via høsting av artens næring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent

Påvirkning fra stedegne arter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.
  • Descamps, S., Strøm, H. & Steen, H. 2013. Decline of an arctic top predator: synchrony in colony size fluctuations, risk of extinction and the subpolar gyre. Oecologia. DOI: 10.1007/s00442-013-2701-0
  • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Report 1151: 84 pp.
 • Personer

  • Barrett, Robert T.
  • Syrstad, Geir Helge