RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Uria aalge  (Pontoppidan, 1763)

lomvi

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16,0
Gjeldende kriterier
A2(a,b)
A2
≥80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker lomvi spredt og fåtallig i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. Nord-norske lomvier ser ut til å overvintre i Barentshavet, mens fugler fra kolonier lengre sør overvintrer langs norskekysten og i Skagerrak. Norsk hekkebestand ble i 2005 vurdert til å være i størrelsesorden 30 000 individ (Barrett et al. 2006), mens en nyere vurdering angir 34 000 individ (Anker-Nilssen et al. 2015). Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, S.-H. Lorentsen pers.medd.) indikerer for perioden 1980-2013 en bestandsnedgang på 99 % i Norskehavet og en noe mindre nedgang i Barentshavet. Totalt er nedgangen i den norske bestanden vurdert til klart over 80 % for artens siste 3 generasjoner (1967-2014). Minst har nedgangen vært på Hornøya i Øst-Finnmark der lodde utgjør en viktig del av næringen, og det har vært tegn til vekst for de nordligste bestandene i Norge siste 5-års periode (Fauchald et al. 2015). Det diskuteres om den sterke økningen i havørnbestanden har vært en medvirkende årsak til lomviens tilbakegang i tillegg til næringsmangel. Arten kvalifiserer til rødlistekategori CR basert på kriteriet A2 (> 80 % bestandsreduksjon siste 3 generasjoner). Dersom årsakene til bestandsnedgangen ikke endres, hjelper det lite med eventuell rekolonisering fra bestanden på Bjørnøya som nå er i vekst, men som fortsatt bare er omtrent halvparten så stor som i 1986. Rødlistekategori nedgraderes derfor ikke.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Høsting
Indirekte via høsting av artens næring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-12.
  • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
  • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Report 1151: 84 pp.
 • Personer

  • Lorentsen, Svein Håkon