RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fratercula arctica  (Linnaeus, 1758)

lunde

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
22,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker lunden i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark, men ca 75 % av bestanden finnes i Nordland og Troms. Lunden overvintrer ute i havet fra Barentshavet og sørover i Nord-Atlanteren. Norsk hekkebestand er anslått til å være i størrelsesorden 3,0 mill. individ (Anker-Nilssen et al. 2015). Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009) indikerer for perioden 1980-2009 en bestandsnedgang på nær 50 % i Norskehavet, men en mer stabil bestanden i Barentshavet (Fauchald et al. 2015). Totalt for Norge gir dette en årlig nedgangsrate på ca 1,5 % og en bestandsnedgang for perioden 1980-2013 på ca. 20 % (Svein Håkon Lorentsen pers. medd). Da generasjonstiden er hele 22 år, skal rødlistestatus baseres på endring for siste 50-års periode. Vi har lite representativ informasjon for endringer i perioden 1960-1980, men antar en bestandsnedgang i intervallet 30 - 50 % for hele perioden 1965-2014 og arten plasseres da i rødlistekategori VU basert på kriteriet A2b. Det var tegn til vekst i den britiske bestanden på slutten av 1900-tallet (JNCC 2014), men det finnes begrenset med kunnskap om bestandsendringer for denne bestanden for siste 15-års perioden. Også usikkerhet angående bestandsutvikling på Island gjør at rødlistekategori ikke nedgraderes.
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • JNCC 2014. Seabird Population Trends and Causes of Change: 1986-2013 Report. http://jncc.defra.gov.uk/page-3201
  • Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett RT, Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K.E., Hanssen, S.A., Lorentsen, S.-H., Moe, B., Reiertsen, T.K., Strøm, H., Systad, G.H. 2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Report 1151: 84 pp.
  • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
 • Personer

  • Lorentsen, Svein Håkon